Jun 30, 2021

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde.

31.05.2021

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 7. Starpposma rezultāti

  • Pilnībā izstrādāta un funkcionāli iztestēta izstrādātā dzirdes mērīšanas un korekcijas rīka integrācija Android platformā, kas savietojama ar Android ierīcēm, kas lieto operētājsistēmas moduļus, kas ir jaunāki par Android 9

  • Iekšēji un ārēji veikti klausīšanās testi dzirdes mērīšanas un koriģēšanas rīka efektivitātei, saprotamībai un ikdienas pielietojumam

  • Apkopota ar visu projektu saistītā dokumentācija un finalizētas projekta starpposmu un gala nodevumu atskaites

  • Izstrādātais rīks papildus izsniegts novērtēšanai Sonarworks SIA partneriem ārpus Latvijas robežām

  • Sagatavots inženiertehniskais raksts par rīka ievāktajiem rezultātiem/mērījumiem un kā tie korelē ar internacionāli pieņemtiem dzirdi aprakstošiem standartiem (ISO226:2003)

  • Inženiertehniskais raksts iesniegts AES (audio engineering society) E-bibliotēkā un prezentēts industrijas profesionāļu novērtēšanai AES Spring konvencijā 2021.gada 25.-28. Maijā

  • Izstrādāta iekšējā rīka attīstības karte tā funkciju pielietošanai Sonarworks SIA patērētāju produktu līnijās