Nov 12, 2020

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde

30.09.2020

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 4. Starpposma rezultāti

  • Web platformā ieviestā dzirdes rīkā veiktas izmaiņas, kas uzlabo lietotāju pieredzi, testa veicamības ātrumu un testa vides uztveramību no netrenēta lietotāja perspektīvas

  • Nobeigti web platformas dzirdes mērīšanas rīka kvalitātes un funkcionalitātes nodrošināšanas testi

  • Pilnībā izstrādāts un nobeigts dzirdes mērīšanas rīka izstrādes process 

  • Izveidota web platformas dzirdes mērīšanas rīka pilna tehniskā specifikācija un optimizēta lietošanas instrukcija ir integrēta lietotāja grafiskajā saskarnē

 

Turpmākie darbi:

  • Nodrošināt web dzirdes mērīšanas rīka attālinātu parametru, testa signālu un testa frekvenču maiņu

  • Ievākt mērķa lietotāju grupas dzirdes datus (vismaz 500 unikālu lietotāju mērījumi)

  • Konkretizēt dzirdes mērīšanas un koriģēšanas rīka mērķa lietotāju grupu, balstoties uz konkretizētiem dzirdes definējošiem parametriem un universāliem lietotāju definējošiem raksturlielumiem

  • Izveidot veselīgas dzirdes raksturojošu profilu kopu, kas raksturo šī brīža situāciju dzirdes veselības un kvalitātes stāvokli mērķa grupā, sabiedrībā.