Nov 12, 2020

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde

30.06.2020

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 3. Starpposma rezultāti

  • Izstrādāta autonoma testēšanas programmatūra (atbalstīta uz Windows OS sistēmām)

  • Izmantojot aklā tipa testus, savākti kvalitatīvi dzirdes mērījumi no 114 cilvēkiem, kā arī savākti dati par pievienoto vērtību, ko ģenerētais dzirdes korekcijas profils deva mūzikas klausīšanās pieredzē

  • Analizējot savāktos datus, tika atrasta dzirdes korekcijas profila ģenerēšanas metožu kopa, kas pievieno vertību skaņas klausīšanās pieredzē 80%+ testētajiem subjektiem

  • Iteratīvi tika optimizēts dzirdes mērīšanas process, novērtējot testa sarežģītību no nepieredzējuša lietotāja puses, mērīto dzirdes elementu pievienoto vērtību gala dzirdes korekcijas profila efektivitātē un rīka kalibrēšanā, lai tas spētu novērtēt lietotāja ieviesto kļūdu testa procesā
     

Turpmākie darbi:

  • Atrasto dzirdes korekcijas profilu ģenerēšanas metožu novērtēšana uz lielākas lietotāju bāzes, izmantojot web platformu kā testa distribūcijas vidi

  • Izstrādāt jaunas veselīgas dzirdes līknes pa vecuma grupām 

  • Objektīvu aprakstošu dzirdes līkņu izstrāde pa vecuma grupām ar mērķi novērtēt šībrīža situāciju cilvēku dzirdes sistēmas un to dabisko deteriorāciju

  • Integrēt skaņas pieredzes novērtēšanas komponenti publiskajā dzirdes testa rīkā, lai nodrošinātu dzirdes datu objektivitāti no lietotājiem, kas testu veikuši attālināti (bez profesionāļa akustiskā inženiera klātbūtnes)