Aug 17, 2020

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde

31.03.2020

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 2. Starpposma rezultāti

·    Pilnībā noformēta tehniskā specifikācija cilvēka dzirdes mērīšanas rīkam un integrēšenai paredzētā dzirdes mērīšanas metodoloģija. Galvenie atrastie dzirdes sistēmas elementi, kurus mērīt un uz kuru bāzes veidot korekciju, radot pievienoto vērtību mūzikas patērēšanai:

  • Dzirdes slieksnis

  • Vienāda skaļuma kontūras

  • Izstrādāta testa procedūra, kurai cauri ies lietotājs, lai individuāli nomērītu augstāk minētos dzirdes elementus

  • Izstrādāts dzirdes mērīšanas prototips ar vienkāršotu grafisko lietotāja saskarni, bāzēts uz izstrādātās mērīšanas rīka tehniskās specifikācijas

  • Izstrādātais rīks ir izvests cauri iekšējiem kvalitātes testiem ar mērķi novērtēt iegūto datu kvalitāti un objektivitāti, iekļaujot mērījumu atkārtojamības testus, vidējo lietotāja uzmanības pievēršanas spēju akustiskām pieredzēm un spēju atpazīt testa signālus

  • Kvalitātes testu rezultātā tika veiktas iteratīvas izmaiņas izstrādātajā prototipā ar mērķi optimizēt mērījumiem nepieciešamo laiku un minimizēt lietotāja apjukumu testa laikā testa signālu dēļ vai neskaidru testa procesu dēļ

  • Ir izstrādāts saraksts ar metodēm iegūto dzirdes datu apstrādei un gala dzirdes korekcijas profilu ģenerēšanai, kuri tiks izmantoti mūzikas digitālā apstrādē un lietotāju pieredzes un atsauksmju vākšanā par ģenerētā profila pievienoto vērtību mūzikas patēriņa pieredzē
     

Turpmākie darbi:

·         Izvest liela apjoma dzirdes mērīšanas rīka testus uz vidējo mūzikas patērētāju (mērķa auditoriju)

·     Optimizēt rīka ieviešanas platformu ar mērķi to padarīt plaši pieejamu plašākai publikai.

  • Objektīvi novērtēt dzirdes korekcijas profilu ģenerēšanas metodes un atrast optimālos parametrus, kas pievieno vērtību maksimāli lielai daļai lietotāju bāzes.

Veikt datu analīzi ar mērķi novērtēt šībrīža situāciju dzirdes veselībai vecuma grupās no 10 līdz 80 gadiem, izmantojot internacionālos standartos definētās veselīgas dzirdes līknes