Aug 17, 2020

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde

31.12.2019  

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 1. Starpposma rezultāti

·         Izvesti industriālie pētījumi audiometrijas medicīnisko iekārtu funkcionalitātē, kas tiek lietoti ausu veselības klīnikās un novērtēts to prakstiskais pielietojums/pievienotā vērtība gala lietotājam

·         Izpētīta cilvēka dzirdes sistēma un mehānika, izveidojot sarakstu ar cilvēka dzirdes aparāta komponentēm, to galvenajām funkcionalitātēm un publiski pieejamajiem matemātiskajiem modeļiem, kas šo komponenšu darbību digitāli modelē

·         Izpētīti cilvēka dzirdes psihoakustiskie elementi, kas tieši afektē uzvertās skaņas kvalitāti, frekvenču diapazona plašumu un tā dinamikas konsistenci

·         Izveidots saraksts ar cilvēka dzirdes mehāniskajiem un psihoakustiskajiem elementiem, sakārtotiem prioritāšu secībā relatīvi pret to īpatsvaru kopējā cilvēka skaņas pieredzē

·         Izpētīti un apkopoti plašpatēriņa risinājumi cilvēka dzirdes mērīšanā ar mērķi noskaidrot, ko tirgus šobrīd piedāvā un kurus dzirdes sistēmas elementus šie risinājumi mēra un/vai koriģē

·         Izvērsts saraksts ar dzirdes sistēmas komponenšu mērīšanas metodoloģijām, novērtējot to saprotamību lietotājam, mērījumu precizitāti/objektivitāti un iespējamo pievienoto vērtību gala lietotājam mūzikas patērēšanas kontekstā

 

Turpmākie darbi:

·         Izveidot prototipālas mērīšanas vides trīs populārākajām/efektīvākajām cilvēka dzirdes sistēmas mērīšanas metodēm

·         Izvēlēt optimālāko dzirdes sistēmas mērīšanas metodoloģiju, balstoties uz 20 kritisko klausītāju viedokļiem par prototipos ieviestajām dzirdes mērīšanas metodēm

·         Manipulējot ar izvēlēto optimālāko metodi, potenciāli pievienot papildus mērelementus cilvēka dzirdes sistēmas profilēšanai, ar mērķi optimizēt mehānisko un psihoakustisko dzirdes elementu koriģēšanu relatīvi pret patērēto laiku unikāla lietotāja mērījumos un mērījumu objektivitātē

  • Izveidot bāzes tehnisko specifikāciju cilvēka dzirdes mērīšanas metodoloģijai un rīkam, kas šo metodoloģiju ievieš gala lietotājam pieejamā formātā