Jul 01, 2021

MCC EU projekta starpposmu apraksti

31.06.2021

 

SIA Sonarworks ar 01.01.2021 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana” .

Projekts1.2.1.1/18/A/006

Pētījums par automatizētas (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešanu

Projekta 2. ceturkšņa rezultāti

  • Zemfrekvenču skaļruņu un mērīšanas mikrofonu profilēšana anekoiskos apstākļos, ar mērķi noteikt digitālā filtra tipus, kas izmantojami zemfrekvenču skaļruņu kalibrācijai un mikrofonu jūtības pārneses līkņu izstrāde mikrofona horizontālam un vertikālam novietojumam relatīvi pret ienākošo tiešo skaņu

  • Omni-direkcionālu kalibrācijas mikrofonu rotācijas relatīvi pret ienākošās skaņas krišanas leņķi novērtējums

  • Starp-skandu fāžu salāgošanas protokola izstrāde un pirmie funkcionālie/klausīšanās testi

  • Starp-skandu skaļuma salāgošanas protokola izstrāde un pirmie funkcionālie/klausīšanās testi

  • Starp-skandu frekvenču raksturlīkņu salāgošanas protokola izstrāde un pirmie funkcionālie/klausīšanās testi

  • Cilvēka ķermeņa ietekmes novertēšana un testi uz akustiskajiem mērījumiem akustisko mērījumu zonā

  • Pilna tehniskās specifikācijas izstrāde multikanālu kalibrācijas rīka prototipam, iekļaujot funkcionālās, nepieciešamās programmatūras resursu un minimāli efektīvas lietotāju saskarnes komponentes.