Jul 01, 2021

MCC EU projekta starpposmu apraksti

31.03.2021

 

SIA Sonarworks ar 01.01.2021 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana” .

Projekts1.2.1.1/18/A/006

Pētījums par automatizētas (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešanu

Projekta 1. ceturkšņa rezultāti

  • Multikanālu skaņas pieredzes references telpas izveide: Sonarworks studijas iekārtošana 5.1 sistēmu atspēlei.

  • Kontroles telpas izveide multikanālu kalibrācijas projekta izpētei: 5.1 skaņas sistēmas integrācija autonomā, akustiski nekoriģētā telpā.

  • Multikanālu skaņas sistēmu signālķēdes komponenšu padziļināta izpēte ar mērķi sastādīt prioritāru sarakstu ar akustiski koriģējamām komponentēm, kas potenciāli pakļaujās digitālai signāla apstrādei un kalibrācijai

  • Zemfrekvenču skaļruņa funkcionalitātes un pakļāvības digitālai apstrādei padziļināta izpēte

  • Zemfrekvenču skaļruņa novietojuma mērķa telpā izpēte uz gala frekvenču raksturlīkni un digitālās kalibrācijas efektivitāti

  • Kalibrācijas mikrofonu novērtējums multikanālu skaņas sistēmu akustiskās profilēšanas mērķiem

  • Tirgū esošo multikanālu kalibrācijas rīku un metožu padziļināts novērtējums un iekšējie klausīšanās testi to efektivitātes novērtēšanai no skaņas producēšanas skatupunkta